Kto sme

Poslaním Asociácie je podporovať a koordinovať vzdelávacie a iné programy medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a ďalších vzdelávacích inštitúcií. Asociácia zabezpečuje prípravu a realizáciu vzdelávacích a vedecko-výskumných programov a aktivít, najmä programu Erasmus+ v Slovenskej republike. Asociácia spolupracuje s organizáciami podobného zamerania v Slovenskej republike a v zahraničí, najmä v krajinách Európskej únie. Na plnenie cieľov a zabezpečenie financovania činnosti podpisuje Asociácia zmluvy o spolupráci s riadiacimi orgánmi a inštitúciami v SR a EÚ, ako aj inými organizáciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania.