Tieto podmienky obsahujú pravidlá konania súťaže vyhlásenej pod názvom „Profesia days 2024 („Súťaž“) a sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky Súťaže („Štatút“).

 1. Organizátor Súťaže
  • Organizátorom Súťaže je Alma Career Slovakia s. r. o., so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 358 008 61 („Organizátor“).
 2. Trvanie Súťaže
  • Záujemcovia majú možnosť zapojiť sa do Súťaže v období od 28.03.2024 do 25.04.2024 („doba konania Súťaže“).
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže
  • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 15 (pätnásť) rokov veku, s doručovacou adresou (nie trvalým či prechodným pobytom) na území Slovenskej republiky („Súťažiaci“).
  • Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Organizátora Súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení („občiansky zákonník“). Ak sa do Súťaže napriek vyššie uvedenému zákazu zapojí zamestnanec Organizátora Súťaže alebo jemu blízka osoba v zmysle príslušných ustanovení občianskeho zákonníka, považuje sa ich účasť a akákoľvek prípadná Výhra v Súťaži za neoprávnenú. Neoprávnený Výherca je povinný predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať Organizátorovi.
  • Ak sa preukáže, že osoba používajúca benefity z tejto Súťaže je osobou podľa článku III. ods. 2 Štatútu, alebo sa zistí, že do Súťaže nebola zaradená v súlade s podmienkami účasti, nárok tejto osoby na Výhru zaniká a Výhra bude odovzdaná osobe, ktorá bola vyžrebovaná ako ďalšia v poradí, príp. Ktorá bola vylosovaná dodatočne.
 4. Účasť v Súťaži, mechanika žrebovania a Výhra v Súťaži
  • Podmienkou účasti v Súťaži je, aby Súťažiaci v dobe konania Súťaže splnil nasledujúce podmienky: zaregistruje sa na internetovej stránke www.profesiadays.sk, v rámci registrácie vyplní všetky svoje demografické údaje a osobne sa zúčastní na podujatí Profesia days Bratislava 2024.
  • Do Súťaže budú zaradení len tí Súťažiaci, ktorí riadne a včas splnili všetky podmienky účasti v Súťaži podľa tohto Štatútu. Súťažiaci sa môže zapojiť do Súťaže iba raz.
  • Organizátor si vyhradzuje právo overiť vek Výhercu tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Súťažiaci mladší ako 15 rokov sa môže Súťaže zúčastniť len s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu. Ak sa Súťaže zúčastní osoba mladšia ako 15 rokov alebo Súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa Súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami Súťaže. Zákonný zástupca Súťažiaceho preukáže v prípade Výhry náležite svoju i Súťažiaceho totožnosť. Ak je Výherca neplnoletý alebo nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, Výhru dostane prostredníctvom svojho zákonného zástupcu. Ak Výherca nesplní vyššie uvedené pravidlá Súťaže, môže mu Organizátor odmietnuť Výhru odovzdať. Výherca nemá nárok na finančnú či inú náhradu za Výhru.
  • Žrebovanie sa uskutoční dňa 02.05.2024 za dozoru 2 (dvoch) náhodne vybraných a nezávislých pracovníkov Organizátora. Systém žrebovania je úplne náhodný, a to „scrollovaním“ Súťažiacich, pričom vyhráva ten, u koho sa po určitom časovom úseku (podľa náhodnej intenzity/rýchlosti) „scrollovanie“ zastaví.
  • Organizátor vyžrebuje celkom 5 (päť) víťazov Súťaže („Výherca“), ktorých následne kontaktuje prostredníctvom e-mailové správy.
  • Výhrou v Súťaži je
   1x Apple Watch
   1x Tablet
   1x Stabilizátor pre mobilný telefón
   1x Fujifilm Instax
   1x Bezdrôtové slúchadlá
   („Výhra“)
 5. Informácie o výsledkoch Súťaže a komunikácia s Výhercami
  • Výsledky Súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.profesiadays.sk.
  • Oboznamovanie s výsledkami Súťaže bude u Výhercov prebiehať tiež prostredníctvom e-mailovej správy bezprostredne po žrebovaní. Výherca musí do 5 (piatich) pracovných dní od odoslania správy Organizátorom písomne (e-mailom), kontaktovať Organizátora a dodržať podmienky prevzatia Výhry uvedené v e-mailovej správe. V prípade, že Výherca nekontaktuje Organizátora v uvedenej lehote, Výhra prepadá v prospech Organizátora, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.
  • Organizátor odošle Výhru na e-mailovú (ak je to možné, ako napr. voucher, vstupenky apod.) alebo doručovaciu adresu Výhercu najneskôr do 14 kalendárnych dní od písomného kontaktovania Organizátora Výhercom. Ak si Výherca odmietne Výhru prevziať alebo neprevezme, Výhra prepadá v prospech Organizátora, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.
  • Organizátor si vyhradzuje právo Výhru Výhercovi neodovzdať, alebo ju odobrať v prípade, že Výherca nesplnil alebo porušil niektoré ustanovenie tohto Štatútu.
  • Hodnotu Výhry oznámi Organizátor Súťaže Výhercovi e-mailom. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za Výhru nie je možné.
 6. Spracúvanie osobných údajov
  • Súťažiaci berie na vedomie, že spoločnosť Alma Career Slovakia s. r. o., so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 358 008 61 a spoločnosti z obchodnej skupiny Alma Career, ako spoloční prevádzkovatelia, budú v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov („Nariadenie“) spracúvať osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, meno, priezvisko, a v prípade Výhercov tiež adresa, a to na dobu potrebnú v súvislosti s vyhodnotením Súťaže, odovzdaním Výhier a pre prípadnú kontrolu zo strany dozorných orgánov. Právnym základom spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, t.j. údaje budú spracúvané bez súhlasu a ich poskytnutie je pre účasť v Súťaži povinné. K poskytnutým osobným údajom nebudú priradené informácie z vyplneného dotazníka, ktoré slúžia iba pre štatistické účely; osobné údaje Súťažiaceho sú spracúvané iba na účel realizovania Súťaže, príp. na zasielanie marketingových správ, a to v prípade, ak Súťažiaci posielanie správ neodmietol. Odhlásiť sa, resp. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu má Súťažiaci kedykoľvek prostredníctvom odkazu uvedeného v pätičke komerčnej správy alebo kedykoľvek na dpo-b2c-central@almacareer.com.
  • Výherca berie na vedomie, že s ohľadom na transparentnosť a v súlade s pravidlami zverejnenia výsledkov Súťaže bude na internetovej stránke www.profesiadays.sk uvedená e-mailová adresa Výhercu v „cenzurovanom“ tvare, napr. **C***y@gmail.com.
  • V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má Súťažiaci právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané, alebo ak zistíte, že boli spracúvané nezákonne, (iv) obmedziť spracúvanie osobných údajov v osobitných prípadoch, (v) na prenosnosť údajov, (vi) vzniesť námietku, po ktorej bude spracúvanie )osobných údajov ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Súťažiaceho, najmä ak je dôvodom možné uplatnenie právnych nárokov, (vii) obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov a (viii) odvolať súhlas, ak je spracúvanie založené na súhlase.
  • Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov, vrátane kontaktných údajov spoločností z obchodnej skupiny Alma Career, sú dostupné na www.almacareer.com/gdpr.
 7. Právo Organizátora zmeniť Štatút
  • Organizátor si si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo Súťaž kedykoľvek bez náhrady skrátiť, rozšíriť, prerušiť či ukončiť. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo Podmienky Súťaže kedykoľvek zmeniť, najmä v prípade rozporu či nejasností ohľadom výkladu pravidiel Súťaže. Zmeny Podmienok alebo aktualizované plné znenie pravidiel Súťaže zverejní Usporiadateľ rovnakým spôsobom ako pôvodné Podmienky.
  • K zmenám pravidiel Súťaže sa Organizátor zaväzuje pristúpiť len z výnimočných dôvodov, najmä v reakcii na okolnosti, ktoré nemôže ovplyvniť, vrátane technických alebo právnych dôvodov, a za predpokladu, že sa bude vždy snažiť minimalizovať ich vplyv na Súťažiacich.
  • Účinky zmeny Štatútu alebo odvolania Súťaže nastávajú zverejnením tejto skutočnosti prostredníctvom internetovej stránky www.profesiadays.sk.
 8. Záverečné ustanovenia
  • Štatút je po celú dobu konania Súťaže dostupný na internetových stránkach www.profesiadays.sk. Každý Súťažiaci má právo nahliadnuť do tohto Štatútu a požiadať o jeho kópiu.
  • Účasťou v Súťaži vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas s týmto Štatútom a zaväzuje sa ho plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti so Súťažou, ktoré nie sú upravené v tomto Štatúte, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä občianskym zákonníkom. Na túto Súťaž sa nevzťahujú ustanovenia zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.
  • Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. V prípade pochybností o dodržaní pravidiel Súťaže leží povinnosť preukázať rozhodné skutočnosti na Súťažiacom.
  • Vyplatenie peňažného plnenia namiesto Výhier nie je možné a Súťažiaci nie je oprávnený sa domáhať výmeny Výhry. Výhry zo Súťaže nie je možné vymáhať a Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť Výhru inou výhrou v približnej hodnote. Výhru zo Súťaže nemôže Súťažiaci previesť na iného Súťažiaceho alebo tretiu osobu.
  • Organizátor nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát, ani za dostupnosť alebo funkčnosť technických zariadení či webových prehliadačov, ktoré Súťažiaci používa. Usporiadateľ taktiež nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorú Súťažiaci prípadne utrpí v súvislosti so svojou účasťou v Súťaži alebo s použitím získanej Výhry.
  • V prípade akýchkoľvek sporov vzniknutých v súvislosti s touto Súťažou sa Súťažiaci a Organizátor zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
  • Organizátora je možné v súvislosti so Súťažou kontaktovať na vystava@profesia.sk.
  • Orgánom oprávneným na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou Súťažiaceho, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, v tejto Súťaži je Slovenská  obchodná inšpekcia. Na internetovej stránke www.soi.sk nájde Súťažiaci okrem iného informácie o spôsobe a podmienkach mimosúdneho riešenia sporov, keďže tento postup je možné iniciovať len na základe návrhu Súťažiaceho a potom, ak sa mu nepodarí vyriešiť spor priamo s Organizátorom. Formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je k dispozícii na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie. Súťažiaci, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, má ďalej právo iniciovať mimosúdne riešenie sporu aj online prostredníctvom platformy dostupnej na internetovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr.
  • Štatút nadobúda účinnosť dňom verejného vyhlásenia Súťaže t.j. dňa 28. 03. 2024.

   V Bratislave, dňa 28. marca 2024
   Alma Career Slovakia s. r. o.