ON Semiconductor Slovakia, a.s.

Jakub Škorvaga

Som absolventom doktorandského štúdia v odbore silnoprúdová elektrotechnika na katedre mechatroniky a elektroniky Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA). Po úspešnom obhájení dizertačnej práce zaoberajúcej sa výskumom konštrukčného usporiadania vysokovýkonových cievok pre bezkontaktný prenos elektrickej energie som nastúpil na pozíciu aplikačného inžiniera technickej podpory spoločnosti onsemi. V súčastnosti sa naďalej aktívne zapájam do výskumných aktivít UNIZA.